Оториноларингология (или Уши, нос и гърло, съкратено УНГ) е медицинска наука. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна. Кръстосването им обаче в основата на главата обуславя тяхното морфологично единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в 2 или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.

Оториноларингологията има 2 основни направления:

  • Отология – изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха; отологията има добре обособен, самостоятелен дял
    • Отоневрология – изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха; отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина.
  • Риноларингология – изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката.

В Медицински център Света Петка работят следните специалисти:

  • д-р Илчо Мирчев – Началник отделение в МБАЛ Св. Петка, а в Медицински център Света Петка работи понеделник и четвъртък от 14.00 до 17.00 и сряда от 09.00 до 12.00.
  • д-р Емил Димитров – В Медицински център Света Петка работи понеделник, вторник и четвъртък от 09.00 до 12.00.